کیسه پرکن یا پاکت پرکن در قسمت نهایی خطوط تولید پودر و دستگا ه های آسیاب و سنگ شکن ها قرار می گیرد و محصول نهایی را بسته بندی می کند.